தமிழ் முகாம்போடு யின் அர்த்தம்

முகாம்போடு

வினைச்சொல்-போட, -போட்டு