தமிழ் முகிழ் யின் அர்த்தம்

முகிழ்

வினைச்சொல்முகிழ, முகிழ்ந்து, முகிழ்க்க, முகிழ்த்து

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு (பூ, மொட்டு) மலர்தல்.

  ‘முகிழ்ந்த மலர்களின் வாசம் எங்கும் பரவியது’

தமிழ் முகிழ் யின் அர்த்தம்

முகிழ்

வினைச்சொல்முகிழ, முகிழ்ந்து, முகிழ்க்க, முகிழ்த்து

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு தோன்றுதல்.

  ‘வானில் நிலவு முகிழ்த்தது’
  ‘அவன் முகத்தில் புன்னகை முகிழ்த்தது’
  ‘பதின்பருவத்திலேயே என்னுள் காதல் முகிழ்த்தது’
  ‘எதிர்பார்த்தபடி மூன்றாவது அணி முகிழ்த்தது’