தமிழ் முட்டிக்கால் போடு யின் அர்த்தம்

முட்டிக்கால் போடு

வினைச்சொல்போட, போட்டு