தமிழ் முதல்முதல் யின் அர்த்தம்

முதல்முதல்

(முதல்முதலாக, முதல்முதலில்)

வினையடை