தமிழ் முதலான யின் அர்த்தம்

முதலான

பெயரடை

உயர் வழக்கு