தமிழ் முனங்கு யின் அர்த்தம்

முனங்கு

வினைச்சொல்முனங்க, முனங்கி