தமிழ் முன்நிறுத்து யின் அர்த்தம்

முன்நிறுத்து

வினைச்சொல்-நிறுத்த, -நிறுத்தி