முன்னாடி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : முன்னாடி1முன்னாடி2

முன்னாடி1

வினையடை

பேச்சு வழக்கு

முன்னாடி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : முன்னாடி1முன்னாடி2

முன்னாடி2

இடைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு