தமிழ் முன்னாடி யின் அர்த்தம்

முன்னாடி

வினையடை

பேச்சு வழக்கு

தமிழ் முன்னாடி யின் அர்த்தம்

முன்னாடி

இடைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு