தமிழ் முன்பிணை யின் அர்த்தம்

முன்பிணை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு எதிர்பார்ப்பு ஜாமீன்.