தமிழ் முயங்கு யின் அர்த்தம்

முயங்கு

வினைச்சொல்முயங்க, முயங்கி

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உடலுறவு கொள்ளுதல்; புணர்தல்.