தமிழ் முற்றுவினை யின் அர்த்தம்

முற்றுவினை

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    வினைமுற்று.