தமிழ் முறை மாப்பிள்ளை யின் அர்த்தம்

முறை மாப்பிள்ளை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒரு பெண்ணுக்கு உறவுமுறையின் அடிப்படையில்) திருமணம் செய்துகொள்வதற்கு உரிமை உள்ள ஆண்.