தமிழ் முளைக்குச்சி யின் அர்த்தம்

முளைக்குச்சி

பெயர்ச்சொல்