தமிழ் முளைப்பாலிகை யின் அர்த்தம்

முளைப்பாலிகை

பெயர்ச்சொல்