தமிழ் முழந்தாள் யின் அர்த்தம்

முழந்தாள்

பெயர்ச்சொல்