முழி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

முழி1முழி2

முழி1

வினைச்சொல்முழிக்க, முழித்து

பேச்சு வழக்கு
 • 1

  பேச்சு வழக்கு

  காண்க: விழி

முழி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

முழி1முழி2

முழி2

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
 • 1

  பேச்சு வழக்கு

  காண்க: விழி

 • 2

  பேச்சு வழக்கு பார்வை.

  ‘திருட்டு முழி’
  ‘ஆந்தை முழி’