தமிழ் முழுக வார் யின் அர்த்தம்

முழுக வார்

வினைச்சொல்வார்க்க, வார்த்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தலையை நனைத்துக் குளிப்பாட்டுதல்.

    ‘பிள்ளைக்கு நேற்று முழுக வார்த்தேன்’