தமிழ் முழுங்கு யின் அர்த்தம்

முழுங்கு

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு