தமிழ் முழுங்கு யின் அர்த்தம்

முழுங்கு

வினைச்சொல்முழுங்க, முழுங்கி

பேச்சு வழக்கு