தமிழ் முழுமனதாக யின் அர்த்தம்

முழுமனதாக

வினையடை

  • 1

    முழுமனத்தோடு; மனப்பூர்வமாக.

    ‘இந்த வேலையில் முழுமனதாக ஈடுபட முடியவில்லை’