தமிழ் முஸ்பாத்தி யின் அர்த்தம்

முஸ்பாத்தி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு