தமிழ் முைனவர் யின் அர்த்தம்

முைனவர்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு (குறிப்பிட்ட துறையில்) ஆராய்ச்சி செய்து பல்கலைக்கழகம் ஒன்றுக்கு ஆய்வுக் கட்டுரை அளித்துப் பெறும் உயர்ந்த பட்டம்.