மூக்கறு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : மூக்கறு1மூக்கறு2

மூக்கறு1

வினைச்சொல்-அறுக்க, -அறுத்து, மூக்கறுந்து, மூக்கறுந்தது போன்ற இறந்தகால வடிவங்கள் மட்டும்

  • 1

    அவமானப்படுதல்.

    ‘‘வியட்நாம் போரில் அமெரிக்கா மூக்கறுந்து நின்றது’ என்றார் அந்த விமர்சகர்’

மூக்கறு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : மூக்கறு1மூக்கறு2

மூக்கறு2

வினைச்சொல்-அறுக்க, -அறுத்து, மூக்கறுந்து, மூக்கறுந்தது போன்ற இறந்தகால வடிவங்கள் மட்டும்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (ஒருவரை) அவமானப்படுத்துதல்.

    ‘அநாவசியமாய் அவனிடம் சண்டைக்குப் போனதால் எல்லார் முன்னிலையிலும் உன்னை மூக்கறுத்துவிட்டான்’