தமிழ் மூக்குடைபடு யின் அர்த்தம்

மூக்குடைபடு

வினைச்சொல்-பட, -பட்டு