தமிழ் மூக்குப்பொடி யின் அர்த்தம்

மூக்குப்பொடி

பெயர்ச்சொல்