தமிழ் மூச்சிளைப்பு யின் அர்த்தம்

மூச்சிளைப்பு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு