தமிழ் மூச்சுவாங்கு யின் அர்த்தம்

மூச்சுவாங்கு

வினைச்சொல்-வாங்க, -வாங்கி

  • 1

    மூச்சு இரைத்தல்.

    ‘பத்து அடி நடப்பதற்குள் உனக்கு மூச்சுவாங்குகிறதே!’