தமிழ் மூத்திரப்பை யின் அர்த்தம்

மூத்திரப்பை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சிறுநீர்ப்பை.