தமிழ் மூர்ச்சி யின் அர்த்தம்

மூர்ச்சி

வினைச்சொல்மூர்ச்சிக்க, மூர்ச்சித்து

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நினைவு இழத்தல்; மயக்கம் அடைதல்.

    ‘அதிர்ச்சியால் மூர்ச்சித்துக் கீழே விழுந்தாள்’