தமிழ் மூழ் யின் அர்த்தம்

மூழ்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (தென்னை, பனை போன்றவற்றின்) காயைக் குலையோடு பிணைத்திருக்கும் பகுதி.