தமிழ் மெதுமை யின் அர்த்தம்

மெதுமை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மென்மை.

    ‘கன்னத்தின் மெதுமை’
    ‘அவள் நடந்துவந்த மெதுமை’