தமிழ் மெய்ஞானி யின் அர்த்தம்

மெய்ஞானி

(மெய்ஞ்ஞானி)

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காண்க: தத்துவஞானி