தமிழ் மெய்ஞானி யின் அர்த்தம்

மெய்ஞானி

(மெய்ஞ்ஞானி)

பெயர்ச்சொல்