மெய்ப்பாடு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : மெய்ப்பாடு1மெய்ப்பாடு2

மெய்ப்பாடு1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உள்ளத்தில் உள்ள மகிழ்ச்சி, சோகம் போன்ற உணர்ச்சிகளின் உடல் வழியான வெளிப்பாடு.

மெய்ப்பாடு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : மெய்ப்பாடு1மெய்ப்பாடு2

மெய்ப்பாடு2

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உண்மை.