தமிழ் மெய்மை யின் அர்த்தம்

மெய்மை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மெய்யானது; உண்மையானது.