தமிழ் மெருகூட்டு யின் அர்த்தம்

மெருகூட்டு

வினைச்சொல்