தமிழ் மொகலாயர் யின் அர்த்தம்

மொகலாயர்

பெயர்ச்சொல்