தமிழ் மொங்கான் யின் அர்த்தம்

மொங்கான்

(மொங்கான் கட்டை)

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு திமிசுக்கட்டை.