தமிழ் மொட்டை போடு யின் அர்த்தம்

மொட்டை போடு

வினைச்சொல்போட, போட்டு