தமிழ் மொறுமொறுவென்று யின் அர்த்தம்

மொறுமொறுவென்று

வினையடை