தமிழ் மொறுமொறுவென்று யின் அர்த்தம்

மொறுமொறுவென்று

வினையடை

  • 1

    காண்க: மொரமொர-என்று