தமிழ் மேதமை யின் அர்த்தம்

மேதமை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு