தமிழ் மேனியாக யின் அர்த்தம்

மேனியாக

இடைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு