தமிழ் மேற்சொன்ன யின் அர்த்தம்

மேற்சொன்ன

பெயரடை

  • 1

    மேலே குறிப்பிட்ட; மேற்கண்ட.

    ‘மேற்சொன்ன முறையில் இந்தப் பிரச்சினையை அணுக வேண்டும்’