தமிழ் மேலை யின் அர்த்தம்

மேலை

பெயரடை

  • 1

    மேற்கத்திய.

    ‘மேலை நாடுகள்’