தமிழ் மோவாய்க்கட்டை யின் அர்த்தம்

மோவாய்க்கட்டை

பெயர்ச்சொல்