தமிழ் மையத்து யின் அர்த்தம்

மையத்து

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு