தமிழ் மைல் யின் அர்த்தம்

மைல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தூரத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான) 1609 மீட்டர் கொண்ட ஓர் அளவு.