தமிழ் மை வை யின் அர்த்தம்

மை வை

வினைச்சொல்வைக்க, வைத்து