தமிழ் யதேச்சையான யின் அர்த்தம்

யதேச்சையான

பெயரடை

அருகிவரும் வழக்கு