தமிழ் யாம் யின் அர்த்தம்

யாம்

பிரதிப்பெயர்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு நாம்.