தமிழ் யாவை யின் அர்த்தம்

யாவை

பிரதிப்பெயர்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு எவை.