தமிழ் யூகி யின் அர்த்தம்

யூகி

வினைச்சொல்யூகிக்க, யூகித்து